10. MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ GRAFICZNĄ 2020

10thINTERNATIONAL SMALL GRAPHIC FORM COMPETITION 2020

10. MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ GRAFICZNĄ 2020

Data: 19/06/2020

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Rzeźba i Intermedia

10. MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ GRAFICZNĄ 2020

10thINTERNATIONAL SMALL GRAPHIC FORM COMPETITION 2020

  1. MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ GRAFICZNĄ 2020 - WYSPA FANTAZJI –

 

Gdański Archipelag Kultury, Fundacja Wspólnota Gdańska wraz z Partnerami zapraszają do udziału w 10. Międzynarodowym Konkursie na Małą Formę Graficzną pt. „Wyspa Fantazji”.

Tegoroczna edycja KONKURSUze względu na obecność pandemii koronawirusa Covid-19 na świecie została zmodyfikowana i ograniczona do ekslibrisu w formie cyfrowej. Tematem tegorocznych zmagań artystów jest WYSPA, WYSPA FANTAZJI. Wyspa i fantazja dzielą tę samą kondycję: być sobą, i pozwolić obmywać się falom, opierać się przypływowi, być zamkniętym i otwartym zarazem… Być może to nie izolacja, lecz konieczna niemożliwa równowaga określa, czym w swoim bycie są Wyspy Fantazji? 

 

Przemiany wyobrażenia Wyspy ukazują zarazem, że wyspowość, wbrew temu czym wyspa być miała jako przestrzeń izolowana i poniekąd samoistna w swej tożsamości, w istocie ma charakter relacyjny. Wyspą jest się pośród czegoś: jak ląd pośród wody, spokój pośród zawieruchy, raj pośród upadku…

Jednocześnie temat konkursu nawiązuje do jubileuszu 125 – leciapowstania Wyspy Sobieszewskiej, miejsca gdzie w 2007 r. w Wyspie Skarbów Gdańskiego Archipelagu Kultury narodziła się idea Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris i Małą Formę Graficzną .

 

Organizatorzy przewidzieli 3 nagrody za zajecie I, II i III i miejsca. (4000 tys., 2000 tys., 1500 tys.). Ponadto zostaną przyznane nagrody specjalne Partnerów konkursu. Skład jury konkursu obejmie artystów grafików z polski i za granicy. Prace nagrodzone i wyróżnione będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej, której otwarcie zaplanowano na przełom listopada i grudnia 2020 r. W 2021 r. będzie ona prezentowana w instytucjach kultury województwa pomorskiego

Za każdym razem Organizatorom przyświecał inny temat konkursu: 200. rocznica urodzin Wincentego Pola (2007), „Gdańskie Lwy” (2008), „Duch Gdańskiej Architektury” (2009), „Solidarność Ludzi. Solidarność Narodów” (2010), „Człowiek – Ziemia – Kosmos” (2011), „Sport” (2012), „Tajemnice Chłodnego Morza” (2014), „Sny Gdańskiego Neptuna” (2016), „Zwierzęta Morza Bałtyckiego”

Więcej informacji:
www.exlibrisgdansk.pl, www.wyspaskarbow.gak.gda.pl,www.wspolnotagdańska.pl, www.facebook.com/exlibrisgdansk/

formularz zgłoszeniowy

regulamin


10thINTERNATIONAL SMALL GRAPHIC FORM COMPETITION 2020

- FANTASY ISLAND –

Treasure Island” Gdańsk Archipelago of Culture, Gdańsk Community Foundation and their Partnershave the pleasure of extending an invitation to participate in the 10th International Small Graphic Form Competition 2020  “ Fantasy Island”-

Due to the Covid-19 pandemic in the world, this year’s edition of THE COMPETITIONhas been modified and limited to ex-libris in a digital form. The topic of this year’s artistic challenges isan ISLAND, FANTASY ISLAND.Island and fantasy share the same condition: being yourself and let be washed by waves, expose yourself to the outer world but resist the incoming tide, be open and closed at the same time… Maybe it is not isolation but a necessary, impossible balance that identifies what Fantasy Islands are in their essence? 

 

The transformations of the image of the Island also show the island character, despite what an island was supposed to be as a space isolated and, in a way, independent in its identity, in fact has a relational character. An island among something: such as a land among waters, calmness during turmoil, paradise in decline...”

At the same time the topic of the competition refers to 125thanniversary of founding the Sobieszewo Island, the place where in 2007 the idea of InternationalEx-libris and Small Graphic Form Competition was born in the “Treasure Island” Gdańsk Archipelago of Culture.

 

The Organizers mean to offer 3 prizes, for taking the 1st, 2ndand 3rdplace. Additionally, special prizes of the Partners of the competition will be awarded. The jury is composed of graphic artists from Poland and other countries. The awarded and honoured works will be presented at the post-competition exhibition, whose opening is planned for the turn of November and December 2020. In 2021 the works will be presented in the institutions of culture of the Pomeranian Region.

Each of the editions of the competition had a different topic: 200th anniversary of the birth of Wincenty Pol (2007), “Gdańsk Lions” (2008), “The Spirit of Gdańsk Architecture” (2009), “Solidarity of People. Solidarity of Nations” (2010), “Man – Earth-Space” (2011), “Sport” (2012), “The Secrets of Cold Sea” (2014), “The Dreams of Gdańsk Neptune” „ (2016), “The Animals of the Baltic Sea”.

More information at: www.exlibrisgdansk.pl, www.wyspaskarbow.gak.gda.pl,www.wspolnotagdańska.pl, www.facebook.com/exlibrisgdansk/

enrty form

rules