Akademia w Mieście |nr 3| 2018

Akademia w Mieście |nr 3| 2018

Akademia w Mieście, (Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 3 - październik 2018

Akademia w Mieście |nr 3| 2018

(Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

nr 3 – październik 2018

 

Zespół redakcyjny:
Anna Polańska
Monika Scharmach
Mariusz Wrona (Redaktor prowadzący)

Kontakt: wydawnictwo@asp.gda.pl

 

Eurydyka Kata (Projekt i opracowanie szablonu wydawnictwa)
Stefan Stefaniszyn, Jan Rosiek (Projekt okładki)
Stefan Stefaniszyn (Skład i łamanie)

 

Drodzy Czytelnicy,

Jesteśmy razem z Państwem już rok i cieszymy się z tego powodu. We wstępie do pierwszego numeru (pół)rocznika JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – dr hab. Krzysztof Polkowski napisał, że myśli intelektualna w relacji z myślami – artystyczną i projektową, to nasz przepis na nową jakość, na przełamywanie schematów i chęć ciągłego uczestniczenia w zmieniającej się rzeczywistości współczesnego Świata. Jesienny, trzeci numer Akademii w Mieście, koresponduje ze słowami JM Rektora, daje kolejne świadectwa ciekawych postaw twórczych, zaangażowania społeczności akademickiej oraz artystycznej atmosfery rodzącej się w naszej Uczelni i z jej udziałem.

Dołożyliśmy wielu starań, by utrzymać narzucony w harmonogramach pracy Zespołu Redakcyjnego czas ukazywania się kolejnych numerów periodyku. Podobnie jak w ubiegłym roku, niniejszy zeszyt otrzymujecie Państwo u progu nowego roku akademickiego. Zaproponowana przez prof. Jacka Dominiczaka w pierwszym numerze czasopisma idea sięgania do obecności Akademii poza nią samą niezmiennie podtrzymywana jest w dialogu autorów kolejnych tekstów. Ich wypowiedzi rezonują z główną tezą stawianą przez Profesora i prezentują kolejne interwencje podejmowane przez społeczność akademicką dla odbiorcy spoza Akademii. Dla Miasta.

Nasz mały, roczny jubileusz, obchodzimy w przededniach stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozbiory Polski (1772–1795) to okres w dziejach narodu polskiego, podczas którego Rzeczpospolita Obojga Narodów za sprawą państw ościennych – Rosji, Królestwa Prus i Austrii, zmuszona była oddać swoje terytorium. Namiastkę niepodległości Polska uzyskała w 1807 r., dzięki utworzeniu Księstwa Warszawskiego, które w 1815 r. zostało przekształcone w niesuwerenne, związane unią z Rosją – Królestwo Polskie. W historii zapisało się m.in. polskie powstanie narodowe skierowane przeciwko Rosji, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. Główną jego przyczyną było złamanie przez kolejnych carów postanowień konstytucji z 1815 r. oraz prześladowanie polskich organizacji niepodległościowych. Kolejne powstania, podobnie jak listopadowe, nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Dopiero konflikt o zasięgu światowym, w którym uczestniczyły wszystkie zaborcze mocarstwa, dawał szanse na niepodległość.

W 1917 r. Ignacy Jan Paderewski przedstawił Thomasowi W. Wilsonowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, pismo uzasadniające konieczność utworzenia niepodległego państwa polskiego. Po przybyciu do kraju wraz z brytyjską misją pokojową 16 stycznia 1919 r. Paderewski objął w polskim rządzie stanowisko prezydenta Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych. 28 czerwca 1919 r. wraz z Romanem Dmowskim podpisał w imieniu Polski traktat pokojowy w Wersalu. Dlaczego o tym wspominam? Trzeci numer (pół)rocznika zamyka przygotowana przez przedstawicieli pomorskich szkół wyższych „wystawa”, której ideą była potrzeba włączenia się w obchody 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI.

 

Przyjemnej lektury,

Mariusz Wrona