Piotr Józefowicz

Piotr Józefowicz

Piotr Józefowicz; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: piotr.jozefowicz@asp.gda.pl

Piotr Józefowicz

„W 1985 roku rozpocząłem proces tworzenia „niekończącego się” cyklu obrazów pod tytułem „THE SHOW MUST GO ON”. Będący zapisem zmieniającego się czasu, różnorodności otaczających nas sytuacji cykl kontynuowany jest do dzisiaj, a jednolita wysokość obrazów pozwala na tworzenie coraz to nowych znaczeń, skojarzeń i kontekstów. Rozrastający się cykl zmienia się poprzez tworzenie nowych części, ale także przemalowywanie starych. Przekraczając swymi rozmiarami granice „postrzegalności”, projekt stał się rodzajem malarskiej instalacji. Nie można go ogarnąć jednym spojrzeniem, trzeba go oglądać krok po kroku, kadr za kadrem. Na całość składa się obecnie około 150 części będących zapisem zmienności zdarzeń i zawierających element nieprzewidywalnej kontynuacji.”

Urodzony w 1959 roku w Lublinie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie (1979) oraz Wydziału Malarstwa PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, w pracowni profesora Kazimierza Ostrowskiego (1985). Od 1988 roku pracuje na ASP w Gdańsku, prowadząc od 2002 roku Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa. Obecnie jest Kierownikiem Katedry Malarstwa. Profesor tytularny. Zajmuje się malarstwem portretowym, ściennym oraz rysunkiem, grafiką komputerową, czasem wciela się w rolę organizatora i kuratora wystaw. W latach 1997–1999 był członkiem zespołu realizacyjnego Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Miednoje i Charkowie.

"In 1985, I began the process of creating an" endless "series of paintings called" THE SHOW MUST GO ON ". As a record of the changing time and diversity of situations surrounding us, the cycle continues to this day. The uniform height of the images allows the creation of new meanings, associations, and contexts. The growing cycle is changing by creating new parts, but also by repainting old ones. Exceeding the limits of "visibility", the project has become a kind of painting installation. You can't understand it with one glance; you have to watch it step by step, frame by frame. The whole currently consists of about 150 parts that record the variability of events and contain unpredictable continuation. "

Born in 1959 in Lublin. A graduate of the State Secondary School of Fine Arts in Lublin (1979) and the Faculty of Painting of the PWSSP (currently the Academy of Fine Arts) in Gdańsk, in the studio of Professor Kazimierz Ostrowski (1985). He has been working at the Academy of Fine Arts in Gdańsk since 1988, running the Drawing Studio at the Faculty of Painting since 2002. Currently, he is the Head of the Painting Department. Titular Professor. He deals with portrait and wall painting, drawing, computer graphics, sometimes he plays the role of organizer and curator of exhibitions. In 1997–1999 he was a member of the Polish War Cemeteries' implementation team in Katyn, Miednoje and Kharkiv.