Mariusz Białecki

Mariusz Białecki

Mariusz Białecki; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: mariusz.bialecki@asp.gda.pl

Mariusz Białecki

„Jestem typem zbieracza, kolekcjonera. Nieustannie gromadzę wokół siebie. Zbiory wypełniają coraz to nowe i większe przestrzenie, które dla nich pozyskuję. Uwalniam je dopiero tworząc rzeźby bezpośrednio nimi zainspirowane. Nie pokazuję obiektów zastanych, gotowych. Nadaję im autokomentarz, deformuję ideę danego przedmiotu. Poszukuję desygnatu. Moim kontekstem we wszystkich znanych mi wymiarach (emocjonalnym, fizycznym, smakowo-zapachowym etc.) jest miejsce urodzenia. Wszystko, co jest pejzażem tego miejsca, warunkuje moją pracę i stanowi jej kontekst.”

Urodzony w 1966 roku w Sztumie. Studiował na Wydziale Rzeźby w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w pracowni profesora Stanisława Radwańskiego w 1991 roku. Od ukończenia studiów zawodowo związany z macierzystą uczelnią. Obecnie prowadzi Pracownię Rzeźby. Jest laureatem I nagrody w ogólnopolskim konkursie na Pomnik Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2002; praca w zespole z architektem Maciejem Świtałą; realizacja), I nagrody w ogólnopolskim konkursie na postać Adama Loreta (2007; realizacja) oraz I nagrody w ogólnopolskim konkursie na projekt formy przestrzennej o charakterze pomnikowym, upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku (2011–2015; praca w zespole z Aleksandrem Konarskim, Jerzym Seroką, Jackiem Zdyblem; realizacja). Ponadto jest autorem pomnika upamiętniającego Obóz Jeniecki Stalag XXB (2009; Malbork) i projektu w przestrzeni publicznej Malborka Orszak Królewski Króla Kazimierza Jagiellończyka (2010; pomnik konny).

"I am the kind of collector. I am constantly gathering objects around me. The collections fill more and more new and larger spaces that I acquire for them. I release them only by creating sculptures directly inspired by them. I do not show existing, finished objects. I give them an auto-commentary, deform the idea of a given subject. I am looking for a designatum. My context in all the dimensions I know (emotional, physical, taste-smell, etc.) is the place of birth. Everything that is the landscape of this place determines my work and provides its context. "

Born in 1966 in Sztum. He studied at the Faculty of Sculpture at the PWSSP (now ASP) in Gdańsk, diploma in the studio of Professor Stanisław Radwański in 1991. His professional career has been connected with the home university since graduation. He currently runs the Studio of Sculpture. He is the laureate of the first prize in the national competition for the Monument of Casimir the Great in Bydgoszcz (2002; work in a team with the architect Maciej Świtała; implementation), the first prize in the national competition for the figure of Adam Loret (2007; implementation) and the first prize in the national competition for the design of the form monumental, commemorating the presence of John Paul II at Westerplatte in Gdańsk (2011–2015; work in a team with Aleksander Konarski, Jerzy Seroka, Jacek Zdybel; implementation). Also, he is the author of the monument commemorating the Stalag XXB Prisoner-of-War camp (2009; Malbork) and the project in the public space of Malbork, the Royal Retinue of King Kazimierz Jagiellończyk (2010; equestrian monument).