Maciej Świeszewski

Maciej Świeszewski

Maciej Świeszewski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: maciej.swieszewski@asp.gda.pl

Maciej Świeszewski

„Problem malarstwa, jeżeli takowy istnieje, tkwi w ludziach, którym wydaje się, że uprawiają malarstwo. Sztuka jest zjawiskiem duchowym – udana bądź nieudana ekspresja tworzy albo piękno, albo brzydotę. Malarstwo jest jedną z najwspanialszych dyscyplin sztuki, w której duch, wraz z intelektem i zmysłowością, ukazuje całe niepowtarzalne bogactwo człowieka.”

Urodzony w 1950 roku w Sopocie; malarz, rysownik, grafik. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP (obecnie) ASP w Gdańsku. Profesor zwyczajny. Wystawiał swoje prace w kraju i zagranicą.

The problem of painting, if it exists, lies in people who seem to be practising painting. Art is a spiritual phenomenon – successful or unsuccessful expression creates either beauty or ugliness. Painting is one of the greatest art disciplines in which the spirit, together with intellect and sensuality, shows all the unique wealth of man. "

Born in 1950 in Sopot; a painter, draftsman, graphic artist. A graduate of the Faculty of Painting and Graphic Arts of PWSSP (currently) Academy of Fine Arts in Gdańsk. Full professor. He exhibited his works in Poland and abroad.